Zásady ochrany osobních údajů pro web fdtrans.cz podle GDPR

1. Úvod

Tento dokument stanovuje zásady ochrany osobních údajů pro webovou stránku fdtrans.cz, provozovanou společností František Drmola, se sídlem Dobromilice 303, 798 25 Dobromilice, IČO: 454 41 171 (dále jen „Společnost“). Tyto zásady jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) a příslušnými zákony České republiky.

2. Definice pojmů

 • Osobní údaje: jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.
 • Subjekt údajů: fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
 • Zpracování: jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, ať už automatizovaně či nikoliv.

3. Zpracovávané osobní údaje

Společnost zpracovává následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo)
 • Adresní údaje
 • IP adresa
 • Informace o objednávkách a službách

 

4. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za následujícími účely:

 • Plnění smlouvy a poskytování služeb
 • Komunikace se zákazníky
 • Marketing a zasílání obchodních sdělení (na základě souhlasu)
 • Zlepšení služeb a analýza návštěvnosti webu

 

5. Právní základ zpracování

Zpracování osobních údajů je založeno na následujících právních základech:

 • Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)
 • Plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR)
 • Oprávněný zájem Společnosti (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)
 • Souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)

 

6. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů zpracování, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

7. Předávání osobních údajů třetím stranám

Společnost může předávat osobní údaje následujícím subjektům:

 • Poskytovatelům IT služeb a hostingu
 • Účetním a právním poradcům
 • Přepravním společnostem
 • Orgánům státní správy, pokud to vyžadují právní předpisy

 

8. Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu nepřesných údajů
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut)
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 

9. Zabezpečení osobních údajů

Společnost přijímá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, zničení nebo poškození.

10. Kontaktní údaje

Pro uplatnění práv nebo jakékoliv dotazy týkající se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat Společnost na e-mailové adrese: fdtrans@fdtrans.cz nebo písemně na adrese: František Drmola, Dobromilice 303,
798 25 Dobromilice
.

11. Změny zásad ochrany osobních údajů

Společnost si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoliv změnit. O změnách bude subjekt údajů informován prostřednictvím webové stránky nebo jiným vhodným způsobem.

12. Platnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 11.6.2024.